Hitta & Jämför Assistansbolag

Hur stor är ersättningen?

Regler för assistansersättning finns i 51 kap. Assistansersättning i Socialförsäkringsbalken. Försäkringskassan betalar ut assistansersättning enligt ett schablonbelopp per assistanstimme, 291 kr (2017). Schablonbeloppet är inte beroende av din inkomst eller förmögenhet. Schablonbeloppet tar enbart hänsyn till assistansbehovet och ska täcka 100 procent av kostnaderna för de assistanstimmar du beviljats. Schablonbeloppet utgör inte taxeringsbar inkomst och är detsamma oavsett om du köper assistans eller anställer dina assistenter själv.

Förhöjt timbelopp

Om du har särskilda skäl kan du söka förhöjd assistansersättning som är upp till 12 procent högre än schablonbeloppet, 326 kr (2017). Särskilda skäl kan exempelvis vara att du har en stor del av din assistans på obekväm arbetstid vilket ger högre lönekostnader eller att du behöver assistenter med särskild utbildning som kräver mer betalt. Se Försäkringskassans vägledning för Assistansersättning sid 151-152

Vissa kommuner betalar samma timersättning som Försäkringskassan medan andra kommuner betalar ett lägre belopp. Läs intervju med Leksands kommun som betalar ett lägre belopp.

Klicka för Originalartikel