Kostnadsfri LSS rådgivning

LSS Nyheter Riksdagen

LSS Nyheter Riksdagen

RSS Riksdagen – RSS

 • Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2022 14 mars, 2023
  Proposition 2022/23:75    … personlig assistans Utskottsinitiativ, bet. 2020/21:SoU10 Tidigare redovisad, se skr. 2020/21:75 S 61 och skr. 2021/22:75 S 31Skrivelsen är inte slutbehandlad. Om huvudmannaskap för personlig assistans Riksdagen har tillkännagett för regeringen det som utskottet anför om huvudmannaskap för personlig assistans bet. 2 … 2023-03-14
 • Protokoll 2022/23:72 Torsdagen den 9 mars 9 mars, 2023
  Protokoll 2022/23:72    … för LSS Anf. 104  DANIEL PERSSON SDHerr talman Min fråga riktas till statsrådet Anna Tenje. Den 1 januari infördes ett nytt regelverk som vidgar det grundläggande behovet inom LSS, vilket ska göra det lättare att få assistans beviljad. Men den socialdemokratiskt ledda regeringen förändrade under den föregående mandatperioden LSS och … 2023-03-09
 • Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 1 mars, 2023
  sfs 1993:1993:387  t.o.m. SFS 2022:1253   … stycket avses make, sambo, barn, förälder och syskon samt deras makar, sambor och barn. Lag 2012:961 . 9 d § Som kostnad för personlig assistans enligt 9 § 2 anses inte ersättning för assistans som utförs av någon 1. som inte har fyllt 18 år, 2. som är bosatt […]
 • LSS-kommittén (S 2004:06) 1 februari, 2023
  Kommittéberättelse 2004:S06  kommittén, se dir. 2004:107, dir. 2004:179, dir. 2005:66, dir. 2006:68, dir. 2007:84, dir. 2007:109 och dir. 2008:73   … 2007-01-22 t.o.m. 2007-04-09 Rapporter SOU 2005:100 På den assistansberättigades uppdrag. God kvalitet i personlig assistans ändamålsenlig användning av assistansersättning SOU 2007:73 Kostnader för personlig assistans. Skärpta regler för utbetalning, användning och återbetalning av assistansersättning SOU […]
 • Lagen om husligt arbete 11 januari, 2023
  Svar på skriftlig fråga 2022/23:213  Statsrådet Paulina Brandberg (L)   … och som omfattas av lagen 1970:943 om arbetstid m.m. i husligt arbete lagen om husligt arbeteRätt till personlig assistans regleras i lagen 1993:387 om stöd och service till vissa funktionshindrade, förkortad LSS och rätten till assistansersättning regleras i socialförsäkringsbalken. När det gäller anställningsskydd och arbetstid […]
 • En uppväxt fri från våld 1 januari, 2023
  Statens offentliga utredning 2022:70    … och omsorg inrätta ett ombud med uppgift att bevaka barns rättigheter vid vistelse i samhällets vård, inklusive boende med särskild service och korttidsvistelse enligt LSS, och att utreda uppgifter om våld mot barn i sådan vård. Barns våldsutsatthet ska upptäckas Skolverket ges i uppdrag att utreda och lämna förslag på […]
 • Kommuners och regioners kostnader för valfrihetssystem - ett kunskapsunderlag 1 januari, 2023
  Statens offentliga utredning 2022:69    … Inledning fogande samt de avgränsningar som gjorts kommer komvux därför inte ingå i utredningens arbete. Även personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 1993:387 LSS har avgränsats bort utifrån den unika art som finns avseende valfriheten inom området samt reglering och ersättning inom v … 2023-01-01
 • Allmänna motionstiden 2022 31 december, 2022
   2022/23:AMT  2022/23   … Riise och Nicklas Attefjord båda MP Utveckla Viskadals-HalmstadNässjö- och Markarydsbanorna Motion 2022/23:757 av Jan Riise MP Verksamheter som bedrivs enligt LSS Motion 2022/23:756 av Ulrika Westerlund m.fl. MP Förbättrad tillgång till könsbekräftande vård Motion 2022/23:755 av Ulrika Westerlund m.fl. MP Bättre … 2022-12-31
 • Protokoll 2022/23:39 Torsdagen den 15 december 16 december, 2022
  Protokoll 2022/23:39    … regeringspartierna också gjorde i opposition. Jag hoppas verkligen att de står fast vid det. Miljöpartiet vill också höja schablonersättningen för personlig assistans. För att assistans ska fungera på ett bra sätt behöver arbetsvillkoren för att vara personlig assistent helt enkelt vara tillräckligt bra. Den låga nivå på uppskrivning som … 2022-12-15
 • Översyn av JO-ämbetet 16 december, 2022
  Framställning / redogörelse 2022/23:RS2    … instruktion för Riksdagens ombuds- män JK Justitiekanslern KL Kommunallagen 2017:725 KO Konsumentombudsmannen LOA Lagen 1994:260 om offentlig anställning LSS Lagen 1993:387 om stöd och service till vissa funktions- hindrade LVM Lagen 1988:870 om vård av missbrukare i vissa fall LVU Lagen 1990:52 med särskilda … 2022-12-16
 • Protokoll 2022/23:29 Torsdagen den 1 december 1 december, 2022
  Protokoll 2022/23:29    … vård vid endometrios SoU 756 av Ulrika Westerlund m.fl. MP Förbättrad tillgång till könsbekräftande vård SoU 757 av Jan Riise MP Verksamheter som bedrivs enligt LSS SoU 758 av Jan Riise och Nicklas Attefjord båda MP Utveckla Viskadals-HalmstadNässjö- och Markarydsbanorna TU 759 av Jan Riise MP Laholmsbukten som marint skyddsområde … 2022-12-01
 • Vi bygger det nya gröna folkhemmet – Miljöpartiets budgetmotion för 2023 23 november, 2022
  Motion 2022/23:2275  av Märta Stenevi m.fl. (MP)   … behöver stärkas upp i detta syfte och vill även avsätta medel för att bidra till att det ska bli möjligt. Bidrar till utjämningssystemet, LSS. Vi avsätter 10 mkr årligen. Höj schablonen för personlig assistans För att assistansen ska fungera på ett bra sätt behöver arbetsvillkoren för att […]
 • Förbättringar i den personliga assistansen 23 november, 2022
  Motion 2022/23:2088  av Ulrika Westerlund m.fl. (MP)   … behöver göra något för att uppfylla konventionen. Miljöpartiet anser därför att en ny utredning behöver tillsättas med syfte att undersöka hur väl LSS och lagstiftningen kring personlig assistans uppfyller konventionen, och vid behov ge förslag på hur en moderniserad lagstiftning, som går i linje med konventionen, kan […]
 • Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 23 november, 2022
  Motion 2022/23:2086  av Ulrika Westerlund m.fl. (MP)   … upp i detta syfte och vill även avsätta medel för att bidra till att det ska bli möjligt. Bidrar till utjämningssystemet, LSS. Vi avsätter 10 mkr årligen. Höj schablonen för personlig assistans  För att assistans ska fungera på ett bra sätt behöver arbetsvillkoren för att vara personlig […]
 • Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 23 november, 2022
  Motion 2022/23:2061  av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)   … återställa rätten till assistans. För det första stoppades de så kallade tvåårsomprövningarna för att inte den förändrade rättspraxisen skulle innebära att personer som var beroende av sina insatser förlorade dessa. Därefter tillsattes först den så kallade LSS-utredningen52 och därefter Utredningen stärkt assistans.53 I juli 2019 respektive […]
 • Arbetslivskriminalitet i skattefinansierade verksamheter 23 november, 2022
  Motion 2022/23:2021  av Mirja Räihä m.fl. (S)   … människor personer i behov av assistans men också arbetskraftsinvandrare som jobbar i branschen, ofta med slavliknande villkor. Kriminalitet och marknadsmodeller påverkar förstås både kvaliteten och också arbetsvillkoren för personalen som jobbar för företagen. I en personalintensiv verksamhet som LSS och äldreomsorg, där personalkostnader … 2022-11-23
 • En funktionsrättspolitik för trygghet och delaktighet 22 november, 2022
  Motion 2022/23:1232  av Maj Karlsson m.fl. (V)   … tning. I lagen om stöd och service LSS är daglig verksamhet och sysselsättning reglerad. Det innebär att personer som uppbär stöd enligt LSS bör ha en rimlig sysselsättning på dagarna. Vänsterpartiet anser att personer med psykiska funktionshinder ska ha rätt till daglig sysselsättning enligt LSS och att […]
 • Ett friare Sverige för människor med funktionsnedsättning 22 november, 2022
  Motion 2022/23:882  av Christofer Bergenblock m.fl. (C)   … bakom det som anförs i motionen om att se över hur vi kan stärka barns rätt till assistans och i detta syfte löpande se över behov av ändringar i LSS och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se […]
 • Protokoll 2022/23:23 Fredagen den 18 november 18 november, 2022
  Protokoll 2022/23:23    … helhetsansvar för personlig assistans som målsättning. Huvudmannaskapsutredningen, som tillsattes i september 2021 med anledning av tillkännagivandet, har i uppdrag att analysera och lämna förslag om hur den personliga assistansen enligt lagen 1993:387 om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och assistansersättningen … 2022-11-18

Riksdagen - folkets främsta företrädare