Kostnadsfri LSS rådgivning

LSS Nyheter Riksdagen

LSS Nyheter Riksdagen

RSS Riksdagen – RSS

 • Allmänna motionstiden 2022 2 december, 2022
   2022/23:AMT  2022/23   … Riise och Nicklas Attefjord båda MP Utveckla Viskadals-HalmstadNässjö- och Markarydsbanorna Motion 2022/23:757 av Jan Riise MP Verksamheter som bedrivs enligt LSS Motion 2022/23:756 av Ulrika Westerlund m.fl. MP Förbättrad tillgång till könsbekräftande vård Motion 2022/23:755 av Ulrika Westerlund m.fl. MP Bättre … 2022-12-03
 • Arbetslivskriminalitet i skattefinansierade verksamheter 22 november, 2022
  Motion 2022/23:2021  av Mirja Räihä m.fl. (S)   … människor personer i behov av assistans men också arbetskraftsinvandrare som jobbar i branschen, ofta med slavliknande villkor. Kriminalitet och marknadsmodeller påverkar förstås både kvaliteten och också arbetsvillkoren för personalen som jobbar för företagen. I en personalintensiv verksamhet som LSS och äldreomsorg, där personalkostnader … 2022-11-23
 • Vi bygger det nya gröna folkhemmet – Miljöpartiets budgetmotion för 2023 22 november, 2022
  Motion 2022/23:2275  av Märta Stenevi m.fl. (MP)   … behöver stärkas upp i detta syfte och vill även avsätta medel för att bidra till att det ska bli möjligt. Bidrar till utjämningssystemet, LSS. Vi avsätter 10 mkr årligen. Höj schablonen för personlig assistans För att assistansen ska fungera på ett bra sätt behöver arbetsvillkoren för att […]
 • Förbättringar i den personliga assistansen 22 november, 2022
  Motion 2022/23:2088  av Ulrika Westerlund m.fl. (MP)   … behöver göra något för att uppfylla konventionen. Miljöpartiet anser därför att en ny utredning behöver tillsättas med syfte att undersöka hur väl LSS och lagstiftningen kring personlig assistans uppfyller konventionen, och vid behov ge förslag på hur en moderniserad lagstiftning, som går i linje med konventionen, kan […]
 • Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 22 november, 2022
  Motion 2022/23:2086  av Ulrika Westerlund m.fl. (MP)   … upp i detta syfte och vill även avsätta medel för att bidra till att det ska bli möjligt. Bidrar till utjämningssystemet, LSS. Vi avsätter 10 mkr årligen. Höj schablonen för personlig assistans  För att assistans ska fungera på ett bra sätt behöver arbetsvillkoren för att vara personlig […]
 • Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 22 november, 2022
  Motion 2022/23:2061  av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)   … återställa rätten till assistans. För det första stoppades de så kallade tvåårsomprövningarna för att inte den förändrade rättspraxisen skulle innebära att personer som var beroende av sina insatser förlorade dessa. Därefter tillsattes först den så kallade LSS-utredningen52 och därefter Utredningen stärkt assistans.53 I juli 2019 respektive […]
 • En funktionsrättspolitik för trygghet och delaktighet 21 november, 2022
  Motion 2022/23:1232  av Maj Karlsson m.fl. (V)   … tning. I lagen om stöd och service LSS är daglig verksamhet och sysselsättning reglerad. Det innebär att personer som uppbär stöd enligt LSS bör ha en rimlig sysselsättning på dagarna. Vänsterpartiet anser att personer med psykiska funktionshinder ska ha rätt till daglig sysselsättning enligt LSS och att […]
 • Ett friare Sverige för människor med funktionsnedsättning 21 november, 2022
  Motion 2022/23:882  av Christofer Bergenblock m.fl. (C)   … bakom det som anförs i motionen om att se över hur vi kan stärka barns rätt till assistans och i detta syfte löpande se över behov av ändringar i LSS och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se […]
 • Protokoll 2022/23:23 Fredagen den 18 november 17 november, 2022
  Protokoll 2022/23:23    … helhetsansvar för personlig assistans som målsättning. Huvudmannaskapsutredningen, som tillsattes i september 2021 med anledning av tillkännagivandet, har i uppdrag att analysera och lämna förslag om hur den personliga assistansen enligt lagen 1993:387 om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och assistansersättningen … 2022-11-18
 • Arbetsmiljö och arbetstid 13 november, 2022
  Motion 2022/23:57  av Ciczie Weidby m.fl. (V)   … befinna sig på sin arbetsplats sovande för att om behov uppstår vara tillgänglig för verksamheten. Detta är vanligt förekommande bland arbetstagare som arbetar inom LSS-området, exempelvis på service- och gruppboenden eller som personliga assistenter. Den tid som arbetstagaren har jour ingår således inte i arbetstiden utan är […]
 • Justitieombudsmännens ämbetsberättelse 8 november, 2022
  Framställning / redogörelse 2022/23:JO1    … ut- förd assistans. Under tiden som Försäkringskassan utredde rätten till assistansersätt- ning kom tidredovisningar, uppgifter om assistenter och två räkningar in från anordnaren. Den 13 december kom ett beslut om personlig assistans in från kommu- nen. Den 7 februari 2019 beslutade Försäkringskassan att bevilja BB assistans- ersättning … 2022-11-09
 • Förtydligande av insatser enligt LSS vid studier på folkhögskola 8 november, 2022
  Skriftlig fråga 2022/23:45  Ewa Pihl Krabbe (S)   … insatser får, förutom personlig assistans, sällan med sig LSS-insatser till boendet på skolan, vilket innebär att deltagare med rätt till LSS-insatser således använder det särskilda utbildningsstödet, trots att de tillhör LSS personkrets och får LSS-insatser på hemorten. Det finns i dag ingen insats enligt LSS för boende […]
 • Ett stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap 7 november, 2022
  Statens offentliga utredning 2022:57    … utrymning och inkvartering vid höjd beredskap. Viss offentligt finansierad verksamhet bedrivs av privata aktörer. Det gäller t.ex. i viss utsträckning personlig assistans enligt LSS. Någon författningsreglerad skyldighet för sådana aktörer att med- verka i planeringen för utrymning och inkvartering vid höjd bered- skap finns inte. Dock kan … 2022-11-08
 • Budgetpropositionen för 2023 7 november, 2022
  Proposition 2022/23:1    … enligt lagen 1993:387 om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS bedöms bli 0,17 miljarder kronor högre 2022 och 0,64 miljarder kronor högre fr.o.m. 2023. 58 Prop. 2022/23:1 Detta föranleder en ökning av anslaget 1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader inom utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner, som dock … 2022-11-08
 • Budgetpropositionen för 2023 - Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 7 november, 2022
  Proposition 2022/23:1    … vissa funktionshindrade, förkortad LSS, och socialtjänstlagen 2001:453förkortad SoL, och kostnader för detta, andel personer som uppger att de får bestämma över saker som är viktiga och som känner trivsel och trygghet i gruppbostad och servicebostad enligt LSS, antal anmälningar enligt SoL och LSS, antal personer och antal beviljade … 2022-11-08
 • Budgetpropositionen för 2023 - Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner 7 november, 2022
  Proposition 2022/23:1    … Kommunalekonomisk utjämning redovisas flera olika bidrag och avgifter. Utgiftsområdet omfattar vidare anslaget 1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader inkomsttitel 7121 Utjämningsavgift för LSS-kostnaderanslaget 1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer, anslaget 1:4 Tillfälligt stöd till enskilda kommuner och regioner … 2022-11-08
 • Statligt ansvar för personlig assistans 31 oktober, 2022
  Interpellation 2022/23:15  Christofer Bergenblock (C)   … helhetsansvar för personlig assistans som målsättning. Huvudmannaskapsutredningen, som tillsattes i september 2021 med anledning av tillkännagivandet, har i uppdrag att analysera och lämna förslag om hur den personliga assistansen enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och assistansersättningen … 2022-11-01
 • Protokoll 2022/23:11 Onsdagen den 19 oktober 19 oktober, 2022
  Protokoll 2022/23:11    … alla. Vi behöver undersköterskan Fehmi Paulus i Region Västmanland. Vi behöver Carl-Johan Nordström, åklagare i Västmanland, och vi behöver vårdaren Marie Persson inom LSS i Köpings kommun. Vi behöver mjölkbonden och lantbrukaren Johan Sommar på Svånö gård i Rytterne och många, många fler, för vi tillsammans utgör det robusta samhället … 2022-10-19
 • Sjukvård och välfärdsfrågor 19 oktober, 2022
  Allmänpolitisk debatt 2022/23:20221019al3    … alla. Vi behöver undersköterskan Fehmi Paulus i Region Västmanland. Vi behöver Carl-Johan Nordström, åklagare i Västmanland, och vi behöver vårdaren Marie Persson inom LSS i Köpings kommun. Vi behöver mjölkbonden och lantbrukaren Johan Sommar på Svånö gård i Rytterne och många, många fler, för vi tillsammans utgör det robusta samhället … 2022-10-19 […]

Riksdagen - folkets främsta företrädare