Hitta & Jämför Assistansbolag

LSS Nyheter Riksdagen

LSS Nyheter Riksdagen

RSS Riksdagen – RSS

 • Protokoll 2019/20:130 Tisdagen den 2 juni 1 juni, 2020
  Protokoll 2019/20:130 … Anf. 14 SOFIA NILSSON CFru talman LSS är en av våra viktigaste frihetsreformer. Den ger människor med funktionsnedsättningar möjlighet att delta i samhället, arbeta, studera och leva ett vanligt liv. LSS reglerar bland annat den personliga assistansen, som infördes i Sverige 1994. Grundtanken med den personliga assistansen är att ge ett sammanhållet stöd […]
 • Den striktare bedömningen av grundläggande behov 13 maj, 2020
  Interpellation 2019/20:401 Pia Steensland (KD) … Jag konstaterar att många av dem som har assistans förmodligen har väldigt stora behov. Men de som har mindre behov har svårare att komma in i assistansen. Att kvalificera sig för att få assistans har blivit svårare. Det innebär helt enkelt att de som är kvar har många fler […]
 • med anledning av prop. 2019/20:100 2020 års ekonomiska vårproposition 29 april, 2020
  Motion 2019/20:3604 av Ebba Busch m.fl. (KD) … Kristdemokraterna har därför under lång tid satt press på regeringen för att rädda assistansen för andning och sondmatning, men även för att återupprätta den fullständiga intentionen med LSS. S/MP-regeringen tillsammans med C och L har tagit en onödigt lång och krokig väg för att rädda assistansen för […]
 • Protokoll 2019/20:114 Onsdagen den 29 april 28 april, 2020
  Protokoll 2019/20:114 … Uppdraget är att se över olika frågeställningar inom personlig assistans enligt LSS såsom att stärka rätten till personlig assistans för egenvård, stärka tillsynen och se över hur föräldraansvaret vid bedömningen av barns rätt till personlig assistans kan smalnas av. Regeringen ser också över reglerna för att klargöra rättsläget för boende med särskild […]
 • Årsredovisning för staten 2019 14 april, 2020
  Proposition 2019/20:101 … Anslaget 1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader används för att jämna ut kostnaderna mellan kommuner för verksamhet de utför enligt lagen 1993:387 om stöd och service till vissa funktionshindrade, förkortad LSS. Bidraget finansieras med en utjämningsavgift för kommuner, som redovisas på budgetens inkomstsida inkomsttitel 7121 Utjämningsavgift för LSS-kostnader153 Skr. 2019/20:101 Anslag Årsredovisning för staten 2019 […]
 • med anledning av prop. 2019/20:92 Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i form av sondmatning 24 mars, 2020
  Motion 2019/20:3518 av Pia Steensland m.fl. (KD) … Detta vore en avgörande lagändring för att återupprätta intentionen med LSS. Personer med funktionsnedsättning skulle åter få rätt att leva ett självständigt liv på sina villkor och därmed kunna vara fullt deltagande medborgare i samhället. Normalt föräldraansvar och personlig assistans Regeringen föreslår i den aktuella propositionen en […]
 • Situationen för personer med funktionsnedsättning 23 mars, 2020
  Skriftlig fråga 2019/20:1115 Maj Karlsson (V) … Situationen för personer med daglig verksamhet enligt LSS är likartad. När den dagliga verksamheten stänger ökar behovet av assistans i hemmet. Eftersom många lider av olika fysiska besvär och är beroende av hälso- och sjukvården även i vanliga fall tillhör de riskgruppen för coronaviruset. Det är därför viktigt […]
 • Översyn av LSS-regler när det gäller bostad med särskild service 11 mars, 2020
  Kommittédirektiv 2020:28 … En av dessa åtgärder var att se över frågan om hur enskilda som beviljats insatsen gruppbostad eller bostad med särskild service för vuxna enligt LSS ska undgå att få merkostnader på grund av sina funktionsnedsättningar, vilket även var regeringens övervägande i budgetpropositionen för 2020. Frågan aktualiserades även av LSS-utredningen som hade regeringens […]
 • Framtidens teknik i omsorgens tjänst 10 mars, 2020
  Statens offentliga utredning 2020:14 … SOSFS 2014:4Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS. SOSFS 2014:5596 SOU 2020:14 Referenser Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården. HSLF-FS 2016:40Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden […]
 • Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2019 9 mars, 2020
  Proposition 2019/20:75 … Punkt 1 om anslag inom utgiftsområde 9, c Grundläggande behov enligt LSS Riksdagen har tillkännagett att regeringen skyndsamt bör återkomma med lagförslag som säkerställer att andning och sondmatning ska anses vara grundläggande behov enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade bet. 2018/19:SoU1 s. 13 f.Regeringen beslutade den 27 juni 2019 […]
 • Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i form av sondmatning 9 mars, 2020
  Proposition 2019/20:92 … Om man ska göra ett undantag i LSS från föräldraansvaret när det gäller rätten till personlig assistans för andning och måltider i form av sondmatning, måste också huvudregeln om föräldraansvar framgå av lagen. Det är vidare enligt regeringens mening en given utgångspunkt att en så central princip som föräldraansvaret inom den personliga […]
 • Starkare kommuner - med kapacitet att klara välfärdsuppdraget 18 februari, 2020
  Statens offentliga utredning 2020:8 … Utredningens utgångspunkt är att stöd enligt LSS, i likhet med andra välfärdstjänster, ska vara en kommunal uppgift. Enligt LSS-utredningen medför dagens delade huvudmannaskap för personlig assistans problem, och det bör därför endast vara en huvud- man för insatsen framöver. Mot bakgrund av att personlig assistans innebär höga kostnader och den […]
 • Tvåårsomprövning av assistansersättningen 12 februari, 2020
  Skriftlig fråga 2019/20:945 Pia Steensland (KD) … Det gäller både kommunal och statlig assistans. Vi vet att det finns personer som det dessvärre inte kommer att vara någon skillnad eller förbättring för i deras behov av assistans. Dessa personer och deras anhöriga ska inte behöva känna oro inför en omprövning av rädsla att de ska […]
 • Protokoll 2019/20:70 Torsdagen den 6 februari 5 februari, 2020
  Protokoll 2019/20:70 … Medel till personlig assistans i vårändringsbudgeten Anf. 55 PIA STEENSLAND KDHerr talman Min fråga går till socialministern. Vi har ett katastrofläge inom den personliga assistansen. Människor med omfattande funktionsnedsättning tvingas till isolering och husarrest. Föräldrar tvingas lämna bort sina barn till institution. Äntligen är andning och sondmatning på väg att räddas. … 1 Justering […]
 • LSS-utredningen 4 februari, 2020
  Svar på skriftlig fråga 2019/20:809 Socialminister Lena Hallengren (S) … LSS-utredningen bereds dock fortfarande i regeringskansliet och därför kan jag i dagsläget inte ge något närmare besked om tidsplan Regeringen vill säkerställa att den personliga assistansen och assistansersättningen präglas av hög kvalitet och rättssäkerhet. Regeringen har därför gått vidare med detta genom att ge en […]
 • Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 31 januari, 2020
  sfs 1993:1993:387 t.o.m. SFS 2019:883 … Äldre bestämmelser gäller fortfarande för personlig assistans som avser tid före ikraftträdandet. …
 • LSS-utredningen 26 januari, 2020
  Skriftlig fråga 2019/20:809 Pia Steensland (KD) … Även januariöverenskommelsen mellan S, MP, C och L fastslår att frågan om huvudmannaskapet för den personliga assistansen ska utredas. Ur den aspekten kunde underlag ifrån utredningen snabba på processen för en lagändring om ett statligt huvudmannaskap för assistansersättningen. S-MP-regeringen har fortfarande inte lämnat besked om huruvida den avser […]
 • Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i form av sondmatning 24 januari, 2020
  Betänkande 2019/20:SoU16 … LSS är en av våra viktigaste frihetsreformer. Den ger människor med funktionsnedsättningar möjlighet att delta i samhället, arbeta, studera och leva ett vanligt liv. LSS reglerar bland annat den personliga assistansen, som infördes i Sverige 1994. Grundtanken med den personliga assistansen är att ge ett sammanhållet stöd under dagen. … Bifall till propositionen. […]
 • Stärkt rätt till personlig assistans för stöd vid egenvård, vid tillsyn samt för barn 22 januari, 2020
  Kommittédirektiv 2020:3 … Enligt 51 kap. 6 socialförsäkringsbalken ska det vid bedömningen av behovet av personlig assistans för barn bortses från det hjälpbehov som en vårdnadshavare normalt ska tillgodose enligt föräldrabalken med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter, det så kallade föräldraansvaret. Någon reglering av föräldraansvaret inom den personliga assistansen finns inte i […]

Riksdagen - folkets främsta företrädare