Hitta & Jämför Assistansbolag

LSS Nyheter Riksdagen

RSS Riksdagen – RSS

 • Protokoll 2018/19:107 Tisdagen den 18 juni 18 juni, 2019
  Protokoll 2018/19:107 … Efter första året kan ni säga upp det, och så kan vi gemensamt ta över beredningsprocesserna i Regeringskansliet med en politik för mer trygghet och frihet, inte minst för människor som har väldigt stora behov och även behov av tydliga besked inte denna osäkerhet hela tiden, som har präglat de sista åren […]
 • Försäkringskassans tillämpning av socialförsäkringsbalken 11 juni, 2019
  Svar på skriftlig fråga 2018/19:704 Socialminister Lena Hallengren (S) … Men regeringen har ansvaret att följa upp hur lagen tolkas och tillämpas för att säkerställa att intentionerna med personlig assistans följs. Det gör regeringen och jag följer detta noga. Lena … S2019/ 02630/FST Social departementet Social ministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:704 av Pia Steensland […]
 • Protokoll 2018/19:103 Onsdagen den 12 juni 11 juni, 2019
  Protokoll 2018/19:103 … Något liknande kan också sägas om situationen för människor som är beroende av hjälp enligt LSS. Regeringen hade behövt agera skyndsamt för att ändra lagen och garantera rätten till hjälp med andning och sondmatning. Regeringen hade behövt agera skyndsamt när barn som förlorat sin rätt till assistans i stället riskerade att hamna […]
 • Protokoll 2018/19:102 Tisdagen den 11 juni 11 juni, 2019
  Protokoll 2018/19:102 … Jag skulle tro att vi är väldigt många som är förvånade över till exempel hur barn förlorade sin LSS under den förra mandatperioden. Vi kunde läsa i medierna om hur förtvivlade föräldrar helt enkelt inte fick den hjälp som de behövde. Jag tror att det är många som är förvånade över att […]
 • Partiledardebatt 11 juni, 2019
  Partiledardebatt 2018/19:20190612pd … Något liknande kan också sägas om situationen för människor som är beroende av hjälp enligt LSS. Regeringen hade behövt agera skyndsamt för att ändra lagen och garantera rätten till hjälp med andning och sondmatning. Regeringen hade behövt agera skyndsamt när barn som förlorat sin rätt till assistans i stället riskerade att hamna […]
 • God och nära vård 4 juni, 2019
  Statens offentliga utredning 2019:29 … Vissa hade assistans av vårdbiträden eller legitimerade sjuk- sköterskor. En stor andel arbetade utan assistans på sina mottag- ningar. Vissa städer anställde och avlönade egna läkare för att till- handahålla vård till befolkningen. De hade dock ingen skyldighet att göra detta. Öppen vård tillhandahölls också i begränsad utsträckning vid sjukhusen. […]
 • Grundläggande behov och assistansberättigande 4 juni, 2019
  Interpellation 2018/19:273 Pia Steensland (KD) … Den 29 maj 2019 presenterade S-MP-regeringen lagrådsremissen Personlig assistans för hjälp med andning Av lagrådsremissen framgår att regeringen anser att det saknas skäl att föra in sondmatning som ett separat grundläggande behov i LSS med hänvisning till att HFD-domen från 2018 likställer sondmatning med intag av en måltid, vilket […]
 • Ett starkare skydd för välfärdssystemen 2 juni, 2019
  Proposition 2018/19:132 … I januari 2019 överlämnade LSS-utredningen sitt betänkande Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen SOU 2018:88 till regeringen. Utredningen har bl.a. föreslagit att staten ska ha hela ansvaret för insatsen personlig assistans, vilket skulle innebära att socialförsäkringsbalkens bestämmelser om skyldighet att anmäla ändrade förhållanden blir tillämpliga. … Regeringens proposition 2018/19:132 Ett starkare skydd […]
 • Försäkringskassans tillämpning av socialförsäkringsbalken 30 maj, 2019
  Skriftlig fråga 2018/19:704 Pia Steensland (KD) … Försäkringskassans handläggningstider är i genomsnitt fem månader långa, vilket medför att kommunens kostnader för assistans kan vara avsevärda för en person med omfattande funktionsnedsättning under den perioden. Att kommunen inte längre får retroaktiv ersättning för insatser som utförts av en privat aktör i väntan på beslut från Försäkringskassan riskerar […]
 • Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 23 maj, 2019
  sfs 1993:1993:387 t.o.m. SFS 2019:55 … Lag 2018:1155 . 24 § Den som har meddelats tillstånd enligt 23 § och som har anlitats för att utföra personlig assistans åt en enskild, är skyldig att tillhandahålla all den assistans för vilken den enskilde har beviljats ekonomiskt stöd enligt 9 § 2 eller assistansersättning enligt 51 kap. […]
 • Förflyttningen av generaldirektör Ann-Marie Begler 16 maj, 2019
  Interpellation 2018/19:243 Lars Beckman (M) … Jag skulle tro att vi är väldigt många som är förvånade över till exempel hur barn förlorade sin LSS under den förra mandatperioden. Vi kunde läsa i medierna om hur förtvivlade föräldrar helt enkelt inte fick den hjälp som de behövde. Jag tror att det är många som är […]
 • Förflyttningen av generaldirektör Ann-Marie Begler 16 maj, 2019
  Interpellation 2018/19:245 Jan Ericson (M) … Jag skulle tro att vi är väldigt många som är förvånade över till exempel hur barn förlorade sin LSS under den förra mandatperioden. Vi kunde läsa i medierna om hur förtvivlade föräldrar helt enkelt inte fick den hjälp som de behövde. Jag tror att det är många som är […]
 • Förflyttningen av generaldirektör Ann-Marie Begler 16 maj, 2019
  Interpellation 2018/19:242 Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) … Jag skulle tro att vi är väldigt många som är förvånade över till exempel hur barn förlorade sin LSS under den förra mandatperioden. Vi kunde läsa i medierna om hur förtvivlade föräldrar helt enkelt inte fick den hjälp som de behövde. Jag tror att det är många som […]
 • Styrkraft i funktionshinderspolitiken 7 maj, 2019
  Statens offentliga utredning 2019:23 … Utredningens förslag låg till grund för propositionen Stöd och service till vissa funktionshindrade prop. 1992/93:159 som resulterade i att riksdagen i maj 1993 be- slutade om två rättighetslagar lagen 1993:387 om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS och lagen 1993:389 om statlig assistansersättning LASS7 Rätten till personlig assistans var […]
 • med anledning av prop. 2018/19:100 2019 års ekonomiska vårproposition 29 april, 2019
  Motion 2018/19:3096 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) … Ett första livsviktigt steg för att återupprätta intentionen med LSS. Det är bra att lagändringen nu är på gång. Men det räcker inte. Tryggheten som tidigare fanns inom LSS har bytts ut mot en daglig kamp mot myndigheter. En kamp för rätten till nödvändig hjälp för […]
 • Stärkt kompetens i vård och omsorg 28 april, 2019
  Statens offentliga utredning 2019:20 … Vidare ska enligt HFD sondmatning betraktas som intag av en måltid och utgör därmed ett grundläggande behov som kan, om den hjälp som erfordras är av tillräckligt integritetskänslig karaktär, ge rätt till insatsen personlig assistans enligt LSS. I den utsträckning sondmatningen berättigar till personlig assistans kan den också ligga till […]
 • Belastningsregisterkontroll i arbetslivet - behovet av utökat författningsstöd 28 april, 2019
  Statens offentliga utredning 2019:19 … De insatser enligt LSS som bör omfattas av registerkontrollen är främst personlig assistans, avlösarservice i hemmet och bostad med särskild service för vuxna. Även andra insatser enligt LSS kan dock omfattas om de utförs i hemmet. Det kan t.ex. avse biträde av kon- taktperson. Boende i familjehem och bostad med […]
 • med anledning av prop. 2018/19:100 2019 års ekonomiska vårproposition 28 april, 2019
  Motion 2018/19:3093 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) … Vi vill se ett pensionssystem som ger högre pensioner och som är utformat så att människor kan känna trygghet i att pensionen kommer att gå att leva på. 6.8 LSS Utvecklingen för LSS och den personliga assistansen har under de senaste åren varit förödande. Från början var […]
 • Ökning av barnboende för barn med funktionsnedsättning 16 april, 2019
  Svar på skriftlig fråga 2018/19:507 Socialminister Lena Hallengren (S) … Det bör även påpekas att andelen barn och unga i åldern 0 22 år i boenden enligt LSS minskat med 29 procent sedan 2007 och 97 procent av de som beviljas boende är i åldersintervallet 13 22 år. Flertalet av dessa ungdomar beviljas boende på […]