Hitta & Jämför Assistansbolag

LSS Nyheter Riksdagen

LSS Nyheter Riksdagen

RSS Riksdagen – RSS

 • Översyn av yrket personlig assistent - ett viktigt yrke som förtjänar bra villkor 14 januari, 2020
  Statens offentliga utredning 2020:1 … Den som har beviljats insatsen personlig assistans har rätt att bestämma hur denna ska anordnas. De bestämmelser i LSS som avser utförandet av personlig assistans tillämpas också på personlig assistans som ges åt personer med assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. De första åren efter att LSS trätt i kraft arbetade cirka 4 […]
 • Fusk och överutnyttjande inom assistansersättningen 14 januari, 2020
  Svar på skriftlig fråga 2019/20:696 Socialminister Lena Hallengren (S) … Lagen om stöd och service LSS där personlig assistans ingår är en rättighetslagstiftning och den som har rätt till assistans ska också få det. Regeringen gav 2013 Inspektionen för socialförsäkring ISF i uppdrag att följa upp vilka åtgärder Försäkringskassan vidtagit med anledning av de lagändringar […]
 • Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 8 januari, 2020
  sfs 1993:1993:387 t.o.m. SFS 2019:883 … Äldre bestämmelser gäller fortfarande för personlig assistans som avser tid före ikraftträdandet. …
 • Riksrevisionens rapport om ej verkställda beslut - rapporteringsskyldighet och särskild avgift i SoL och LSS 19 december, 2019
  Proposition 2019/20:61 … LSS brukar betecknas som en renodlad rättighetslag medan det endast är biståndsbestämmelsen24 i SoL som är av rättighetskaraktär. LSS anger vilka personer som har rätt till insatser enligt lagen och vilka insatser som är möjliga att ansöka om. LSS innehåller totalt tio insatser för stöd och service.25 Det handlar bland annat om […]
 • Protokoll 2019/20:55 Torsdagen den 19 december 18 december, 2019
  Protokoll 2019/20:55 … Jag kan också påminna om hur regeringen nu tvingas ta till nödåtgärder för att lösa problemen inom LSS. Den här regeringen har dragit in LSS-stöd för de allra mest behövande barnen. Jag tycker inte att statsrådet har särskilt mycket att skryta med i de här frågorna, om jag ska vara ärlig. När […]
 • Protokoll 2019/20:54 Onsdagen den 18 december 17 december, 2019
  Protokoll 2019/20:54 … I dag finns personer som under lång tid fått stöd via personlig assistans och kunnat bo i egen bostad men som nu tvingas till bostadslösningar som de inte önskar. Gruppboenden av olika slag återstår när assistansen försämras. Det finns många skäl till att vi kristdemokrater envetet driver att LSS måste återgå till […]
 • Protokoll 2019/20:53 Tisdagen den 17 december 16 december, 2019
  Protokoll 2019/20:53 … Fru talman De senaste åren har rätten till personlig assistans varit hårt ansatt. Medierna har fyllts av berättelserna om hur barn och vuxna med stora behov genom nya beslut från Försäkringskassan har blivit fråntagna sin assistans. Antalet människor som har personlig assistans inom LSS har på fem år minskat med ungefär 1 650 […]
 • Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen 11 december, 2019
  Statens offentliga utredning 2019:59 … Polismyndighetens dnr A310.133/2019, Åklagarmyndighetens dnr ÅM2019-1666. 26Socialförsäkringsutskottets betänkande 2019/20:SfU8, Ett starkare skydd för välfärdssystemen. 61 Delegationens uppdrag, organisation och arbete SOU 2019:59 LSS-utredningen LSS-utredningen har sett över assistansersättningen i socialförsäkrings- balken och delar av lagen 1993:387 om stöd och service till vissa funktionshindrade LSSSyftet var att skapa en långsiktigt hållbar […]
 • Idéburen välfärd 11 december, 2019
  Statens offentliga utredning 2019:56 … Folkhögskolorna bedriver verksamhet i 140 kommuner.76 Ersättning för personlig assistans Bestämmelser om personlig assistans finns i lagen 1993:387 om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, förordning 1993:1090 om stöd och service till vissa funktionshindrade, förordning 1993:1091 om assistansersättning och i socialförsäkringsbalken 2010:110SFB. … sou 2019 56 Idéburen välfärd Betänkande av […]
 • Protokoll 2019/20:43 Tisdagen den 3 december 2 december, 2019
  Protokoll 2019/20:43 … Vi talar om personlig assistans och kanske om några andra delar, men det talas alldeles för lite om detta. Jag mötte för inte så länge sedan en företrädare för FUB i en kommun i södra Sverige som var otroligt upprörd, inte för att det inte fanns någon habiliteringsersättning alls utan därför att […]
 • Efterlevandepensioner till utrikesfödda barn 1 december, 2019
  Interpellation 2019/20:181 Jan Ericson (M) … Jag kan också påminna om hur regeringen nu tvingas ta till nödåtgärder för att lösa problemen inom LSS. Den här regeringen har dragit in LSS-stöd för de allra mest behövande barnen. Jag tycker inte att statsrådet har särskilt mycket att skryta med i de här frågorna, om jag ska […]
 • Justitieombudsmännens ämbetsberättelse 29 november, 2019
  Betänkande 2019/20:KU11 … När det gäller kommunal verksamhet enligt LSS redogör Thomas Norling först för ett initiativärende med inriktning på frågan om kommunernas handläggningstider i LSS-ärenden. I beslutet konstaterade han bl.a. att handläggningstiderna generellt sett inte var långa vid de fyra inspekterade nämnderna. Thomas Norling lyfter sedan fram ett ärende i vilket han uttalade bl.a. […]
 • Allmänna motionstiden 2019 28 november, 2019
  uttag 2019/20:AMT 2019/20 … S Kontaktdagar för unga som omfattas av LSS Motion 2019/20:1187 av Aylin Fazelian m.fl. S Fortbildning av lärare Motion 2019/20:1186 av Azadeh Rojhan Gustafsson S Anställda som äger Motion 2019/20:1185 av Kenneth G Forslund S Turistavgift Motion 2019/20:1184 av Aylin Fazelian m.fl. S Tänder är en del av kroppen Motion 2019/20:1183 […]
 • Missbruk av LSS i arbetskraftsinvandringen 26 november, 2019
  Svar på skriftlig fråga 2019/20:423 Socialminister Lena Hallengren (S) … Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS reglerar bl.a. möjligheten att få personlig assistans. Assistansbranschen omfattas av de särskilda utredningskrav för arbetskraftsinvandring som Migrationsverket tillämpar för vissa sektorer där missbruk är mer vanligt förekommande. Arbetsgivaren ska bland annat kunna visa att det finns […]
 • Protokoll 2019/20:37 Fredagen den 22 november 21 november, 2019
  Protokoll 2019/20:37 … Vi har sett hur LSS har raserats på sju olika sätt statsrådet vet naturligtvis vilka. Man räknar inte upp ersättningen till kommuner och företag som utför. Man ser till att personer tappar sin LSS. Vi har till och med sett hur kvinnor har dött på toaletten i Malmö på grund av att […]
 • Protokoll 2019/20:33 Fredagen den 15 november 14 november, 2019
  Protokoll 2019/20:33 … Migrationsverket har infört särskilda utredningskrav för anställningar inom vissa branscher samt för nystartade verksamheter, bland annat inom personlig assistans. Det har alltså vidtagits och pågår en rad åtgärder. Regeringen följer noga utvecklingen. Anf. 18 KATARINA BRÄNNSTRÖM MHerr talman Jag ska be att få tacka statsrådet för svaret. … 1 Prövning av yrkande om misstroendeförklaring […]
 • Protokoll 2019/20:32 Torsdagen den 14 november 13 november, 2019
  Protokoll 2019/20:32 1 Förnyad bordläggning Följande dokument bordlades för andra gången: Yrkandet om misstroendeförklaring mot justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Förste vice talmannen meddelade att prövningen av yrkandet skulle äga rum fredagen den 15 november kl. 9.00. 2 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande 1 Förnyad bordläggning Följande dokument bordlades för andra gången: Yrkandet om […]
 • Indragen aktivitetsersättning för unga vuxna med funktionsnedsättning 12 november, 2019
  Interpellation 2019/20:123 Lars Beckman (M) … Vi har sett hur LSS har raserats på sju olika sätt; statsrådet vet naturligtvis vilka. Man räknar inte upp ersättningen till kommuner och företag som utför. Man ser till att personer tappar sin LSS. Vi har till och med sett hur kvinnor har dött på toaletten i Malmö på […]
 • Ny medicinsk bedömning vid avslag på assistansersättningen 12 november, 2019
  Skriftlig fråga 2019/20:377 Carina Ståhl Herrstedt (SD) … Fråga 2019/20:377 Ny medicinsk bedömning vid avslag på assistansersättningen av Carina Ståhl Herrstedt SD till Socialminister Lena Hallengren S Det är oroväckande att LSS-lagens ursprungliga intentioner vad gäller personlig assistans förefaller ha urgröpts genom illa förd politik och begränsande domar de senaste åren. De snäva tolkningarna av […]

Riksdagen - folkets främsta företrädare