Kostnadsfri LSS rådgivning

LSS Nyheter Riksdagen

LSS Nyheter Riksdagen

RSS Riksdagen – RSS

 • Allmänna motionstiden 2021 25 september, 2022
   2021/22:AMT  2021/22   … Kommunernas möjligheter till investeringar i vatten- och avloppssystem Motion 2021/22:977 av Paula Holmqvist och Jörgen Hellman båda S Gör personlig assistans inom LSS mer jämlik Motion 2021/22:976 av Lars Mejern Larsson S Samhällets behov av beredskapslager Motion 2021/22:975 av Lars Mejern Larsson S Behovet … 2022-09-26
 • Steg framåt, med arbetsmiljön i fokus 28 augusti, 2022
  Statens offentliga utredning 2022:45    … Särskilt om personlig assistans Svårigheterna att kombinera arbetsmiljölagen med en annan lagstift- ning gör sig sannolikt särskilt gällande i fråga om personlig assistans enligt LSS eftersom den lagen ger individen en stark rätt att själv välja assistenter. I vissa fall är den som brukar personlig assistans själv också arbetsgivare … 2022-08-29
 • Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 9 juli, 2022
  sfs 1993:1993:387  t.o.m. SFS 2022:1253   … stycket avses make, sambo, barn, förälder och syskon samt deras makar, sambor och barn. Lag 2012:961 . 9 d § Som kostnad för personlig assistans enligt 9 § 2 anses inte ersättning för assistans som utförs av någon 1. som inte har fyllt 18 år, 2. som är bosatt […]
 • Utökat informationsutbyte 30 juni, 2022
  Departementsserien 2022:13    … utbetalningar inte görs och motverka bidragsbrott. Ansvaret för insatsen personlig assistans enligt LSS är fördelat mellan kommuner och Försäkringskassan. Kommunens ansvar framgår av 9 2 LSS jfr med 2 andra stycket samma lagOm en persons behov av assistans för det som i lagen benämns grund- läggande behov bedöms understiga 20 timmar i […]
 • Nästa steg, ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer 27 juni, 2022
  Statens offentliga utredning 2022:41    … Äldreomsorg SOU 2022:41 Att man har rätt till insatser enligt LSS hindrar inte att man kan få stöd utifrån annan lagstiftning, exempelvis SoL. Eftersom LSS inne- håller specificerade insatser så kan SoL behövas som komplement till dessa. För att stöd med personlig assistans ska kunna lämnas efter 65-årsdagen måste insatserna […]
 • Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2021 26 juni, 2022
  Proposition 2021/22:264    … Projektet ledde bl. a. till två utbildningar riktade till arbetsgivare om hur de kan ta hand om personer som drabbats av psykisk ohälsa. Vidare genomfördes föreläsningar för LSS målgrupper i tre städer, föreläsningar riktade till föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, workshops med Funktionsrätt Sverige om riskerna … 2022-06-27
 • Protokoll 2021/22:135 Tisdagen den 21 juni 21 juni, 2022
  Protokoll 2021/22:135    … rösterna För utskottet 89 S, 62 M, 27 C, 22 V, 18 KD, 12 MP, 1 För res. 13:53 SD, 18 L Frånvarande 11 S, 8 M, 8 SD, 4 C, 5 V, 4 KD, 2 L, 4 MP, 1 Punkt 12 Särskild LSS-inspektion 1. utskottet 2. res. 14 SD Votering 250 för […]
 • Protokoll 2021/22:134 Måndagen den 20 juni 20 juni, 2022
  Protokoll 2021/22:134    … barnets bästa. Min och Moderaternas utgångspunkt när vi utformar vår politik är alltid att individen och människan ska vara i centrum. Det gäller såklart också LSS och personlig assistans, där det är synnerligen viktigt att ha denna utgångspunkt. Det innebär att lagar och regelverk utformas så att de som behöver stödet allra […]
 • Protokoll 2021/22:132 Torsdagen den 16 juni 15 juni, 2022
  Protokoll 2021/22:132    … debattera betänkandet Stärkt rätt till personlig assistans grundläggande behov för personer som har en psykisk funktionsnedsättning och ökad rättssäkerhet för barn. Men innan jag kommenterar förslagen vill jag redogöra för regeringens prioriteringar under denna mandatperiod. Jag vill betona att LSS och assistansersättning är viktiga insatser … 2022-06-16
 • Rätt och lätt - ett förbättrat regelverk för VAB 6 juni, 2022
  Statens offentliga utredning 2022:31    … också densamma som gäller för barn som inte har fyllt 12 år se ovan och 13 kap. 25 SFB3.1.3Barn som omfattas av LSS En förälder till ett barn som omfattas av lagen 1993:387 om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS har även rätt till till- fällig föräldrapenning för kontaktdagar […]
 • med anledning av prop. 2021/22:244 Stärkt rätt till personlig assistans vid behov av egenvård 19 maj, 2022
  Motion 2021/22:4747  av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)   … ägarledda företag och egna arbetsgivareRiksföreningen JAG, Jämlikhet, Assistans, Gemenskap intresseorganisation för assistansanvändare med intellektuella funktionsnedsättningar respektive Stil som är ett assistanskooperativ och en förening som utvecklar personlig assistans anför att de inte ser något behov av lagstiftningen, samtidigt som … 2022-05-20
 • med anledning av prop. 2021/22:244 Stärkt rätt till personlig assistans vid behov av egenvård 19 maj, 2022
  Motion 2021/22:4749  av Rebecka Le Moine (MP)   … DHR Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet och även Socialstyrelsen, lyfter att kriterierna för att beviljas assistans enligt förslaget ger utrymme för en mycket restriktiv tolkning av dem som får rätt till assistans för kontinuerligt stöd föranlett av medicinsk problematik. Det här är förstås oroande. Vi vill inte hamna i […]
 • med anledning av prop. 2021/22:244 Stärkt rätt till personlig assistans vid behov av egenvård 19 maj, 2022
  Motion 2021/22:4745  av Bengt Eliasson m.fl. (L)   … var de som införde frihetsreformen LSS och har fortsatt att vara drivande i dessa frågor. Då som nu och för alltid står Liberalerna upp för alla individers rätt att kunna leva ett värdigt liv. De senaste åren har vi sett hur allt snävare rättspraxis tillåts urholka det […]
 • med anledning av prop. 2021/22:244 Stärkt rätt till personlig assistans vid behov av egenvård 18 maj, 2022
  Motion 2021/22:4743  av Christina Höj Larsen m.fl. (V)   … rade LSS och insatsen personlig assistans ger många människor möjlighet att leva ett självständigt liv och att delta i samhället fullt ut på sina egna villkor. Införandet av personlig assistans var en väldigt viktig jämlikhetsreform som har förbättrat livskvaliteten påtagligt för många människor i Sverige. Utvecklingen […]
 • Översyn av JO-ämbetet 17 maj, 2022
  Utredning från Riksdagsförvaltningen 2021/22:URF2    … instruktion för Riksdagens ombuds- män JK Justitiekanslern KL Kommunallagen 2017:725 KO Konsumentombudsmannen LOA Lagen 1994:260 om offentlig anställning LSS Lagen 1993:387 om stöd och service till vissa funktions- hindrade LVM Lagen 1988:870 om vård av missbrukare i vissa fall LVU Lagen 1990:52 med särskilda … 2022-05-18
 • Stärkt rätt till personlig assistans vid behov av egenvård 4 maj, 2022
  Proposition 2021/22:244    … och form av kvalificerade aktiverings- motiveringsinsatser. och motiveringsinsatser. Den som har behov av personlig Den som har behov av assistans för sina grundläggande personlig assistans för sina 7 Prop. 2021/22:244 behov har även rätt till insats enligt grundläggande behov har även 9 2 för andra personliga behov … 2022-05-05
 • med anledning av prop. 2021/22:100 2022 års ekonomiska vårproposition 3 maj, 2022
  Motion 2021/22:4725  av Johan Pehrson m.fl. (L)   … viktiga frågor i långbänk. Bättre assistans på både kort och lång sikt Kriskommission och ny LSS-inspektion De akuta problemen inom den personliga assistansen är så pass allvarliga att det krävs en kriskommission. På så sätt släcker vi de värsta bränderna, men vårt arbete slutar inte där. Vi […]
 • Protokoll 2021/22:102 Tisdagen den 26 april 25 april, 2022
  Protokoll 2021/22:102    … kvalitet och rättssäkerhet. Alla som har rätt till stöd ska få det. Det är viktigt att vi inte glömmer vad personlig assistans är och vem personlig assistans riktar sig till. Med personlig assistans avses enligt 9 a LSS personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer åt den som på grund av […]
 • Protokoll 2021/22:99 Onsdagen den 20 april 20 april, 2022
  Protokoll 2021/22:99    … arbetskraftsinvandring för personlig assistans om man ska komma till rätta med problemen. Det är så pass raffinerade upplägg som är väldigt svåra att upptäcka. Jag uppfattade inte riktigt om det sista som Carina Ohlsson sa innebär att man är beredd att stoppa arbetskraftsinvandring för personlig assistans. Det vore väldigt positivt i så […]

Riksdagen - folkets främsta företrädare