Hitta & Jämför Assistansbolag

LSS Nyheter Riksdagen

LSS Nyheter Riksdagen

RSS Riksdagen – RSS

 • Allmänna motionstiden 2019 15 oktober, 2019
  uttag 2019/20:AMT 2019/20 … S Kontaktdagar för unga som omfattas av LSS Motion 2019/20:1187 av Aylin Fazelian m.fl. S Fortbildning av lärare Motion 2019/20:1186 av Azadeh Rojhan Gustafsson S Anställda som äger Motion 2019/20:1185 av Kenneth G Forslund S Turistavgift Motion 2019/20:1184 av Aylin Fazelian m.fl. S Tänder är en del av kroppen Motion 2019/20:1183 […]
 • Protokoll 2019/20:19 Tisdagen den 15 oktober 14 oktober, 2019
  Protokoll 2019/20:19 … Det är därför avgörande att värna LSS och den personliga assistansen denna sociala innovation som Bengt Westerberg, dåvarande folkpartistisk socialminister, tog initiativ till. LSS är en försäkring för oss alla, och lagen fick stöd av en enig riksdag mitt under den djupa ekonomiska krisen på 1990-talet. Fru talman Tack vare assistansen kan […]
 • Rätten till personlig assistans 11 oktober, 2019
  Interpellation 2019/20:44 Pia Steensland (KD) … Interpellation 2019/20:44 Rätten till personlig assistans av Pia Steensland KD till Socialminister Lena Hallengren S I departementspromemorian Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i form av sondmatning S2019/04168/FST föreslår S-MP-regeringen tillsammans med C och L att det ska göras ett tillägg till 9 a i LSS. … Interpellation […]
 • Protokoll 2019/20:18 Fredagen den 11 oktober 10 oktober, 2019
  Protokoll 2019/20:18 … LSS och dess tio insatser är unik på många sätt. Det som främst skiljer lagen från motsvarande lagstiftning i andra länder är just målet och syftet. I Sverige handlar LSS som bekant inte om att erbjuda en professionell och individanpassad vård och omsorg. LSS ska tvärtom vara ett verktyg för att säkerställa […]
 • Socialutskottet föreslår ja till att hjälp med andning ska vara ett grundläggande behov 10 oktober, 2019
  2019/20: Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ändringar i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Det innebär att hjälp med andning ska ses som ett grundläggande behov som kan ge rätt till personlig assistans. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ändringar i lagen om […]
 • Liberal funktionshinderspolitik 2 oktober, 2019
  Motion 2019/20:2742 av Bengt Eliasson m.fl. (L) … Den innebär att det ska säkerställas att den personliga assistansen och assistansersättningen präglas av hög kvalitet och rättssäkerhet. Alla som har rätt till stöd ska få det. Rätt till assistans för egenvård, inklusive andning och sondmatning, ska återställas. Rätten till assistans för behov av tillsyn ska stärkas. […]
 • Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 2 oktober, 2019
  Motion 2019/20:2656 av Per Ramhorn m.fl. (SD) … Vi menar också att det är oerhört viktigt att de som efter den nya rättstillämpningen av LSS-lagen fick sitt beslut kraftigt sänkt eller indraget och blev utan assistans ska få sin sak prövad på nytt. Eftersom regeringen valt att dra ned 500 miljoner kronor vill återställa detta. […]
 • Ansvarsfördelning i välfärdssystemen 2 oktober, 2019
  Motion 2019/20:2400 av Sofia Westergren och Marléne Lund Kopparklint (båda M) … Hur sjukhusvården, primärvården och insatser enligt LSS kan övergå i statlig regi så att vi får ett system som ser likadant ut i hela landet och så att vi kan fördela resurserna mer jämlikt. Hur vi kan utforma ett system där sjukvårdande insatser, […]
 • En funktionell personlig assistans 2 oktober, 2019
  Motion 2019/20:2399 av Sofia Westergren och Marléne Lund Kopparklint (båda M) … Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utförandet av den personliga assistansen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det är drygt tjugofem år sedan lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade LSS klubbades igenom i riksdagen och förändrade livsvillkoren för […]
 • Medföljande av personlig assistent till skola och daglig verksamhet 2 oktober, 2019
  Motion 2019/20:2225 av Marléne Lund Kopparklint och Betty Malmberg (båda M) … Trots att det är samma LSS-insats så ser den därmed helt olika ut beroende på om man har behov av assistans eller inte. Många kommuner erbjuder meningsfull verksamhet genom just externa platser men om du har behov av personal/assistans så kan du inte […]
 • Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 2 oktober, 2019
  Motion 2019/20:3293 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) … En värdig och medmänsklig funktionshinderspolitik Åtgärder för att återupprätta intentionen med LSS Regeringens urholkning av rätten till assistans måste stoppas Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS och den personliga assistansen är en livsavgörande frihetsreform för människor med funktionsnedsättning. Den ska ge människor rätt […]
 • Utgiftsområde 24 Näringsliv 2 oktober, 2019
  Motion 2019/20:3335 av Camilla Brodin m.fl. (KD) … Hantering av oseriösa aktörer inom personlig assistans Den tillståndsplikt som införts för företag inom personlig assistans utgör en förbättring, men är inte tillräcklig. IVO behöver fler redskap för att stoppa oseriösa aktörer. Idag finns problemet att befattningshavare som förlorat sitt tillstånd omgående kan starta nya bolag. Det […]
 • Kristdemokraternas budgetmotion för 2020 Ett Sverige att lita på - trygghet och välfärd 2 oktober, 2019
  Motion 2019/20:3341 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) … Kristdemokraterna och Moderaterna säkerställde att 500 miljoner kronor per år satsas på psykiatrin och införde även en satsning på suicidprevention. 9 Åtgärder för att återupprätta intentionen med LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS och den personliga assistansen är en livsavgörande frihetsreform för […]
 • En plan för jämlikhet och grön omställning 2 oktober, 2019
  Motion 2019/20:2915 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) … När regeringen vill höja pensionsåldern vill Vänsterpartiet värna de som tvingas avsluta yrkeslivet i förtid. 7.9 Återupprättad personlig assistans Utvecklingen för LSS och den personliga assistansen har under de senaste åren varit förödande. Från början var LSS en revolutionerande rättighetslagstiftning där människors individuella behov skulle vara styrande […]
 • Vi tryggar välfärden - Sverigedemokraternas förslag till statsbudget 2020 2 oktober, 2019
  Motion 2019/20:2682 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) … Enligt en medlemsundersökning utförd av arbetsgivarföreningen KFO s medlemmar inom avtalsområdet personlig assistans framgår att den nuvarande uppräkningstakten av schablonersättningen är ohållbar och nästan hälften av dem svarar att man klarar att bedriva verksamhet maximalt två år till med nuvarande uppräkningstakt av schablonersättningen.40 Så många som 70 […]
 • Barnvänlig familjepolitik 2 oktober, 2019
  Motion 2019/20:2797 av Julia Kronlid m.fl. (SD) … Assistansen kan ersätta andra insatser med tillhörande kostnader vilket gör att man inte generellt kan tala om att ett ökat antal timmar inom LSS är kopplat till en kostnadsökning, utan man måste se det ur ett helhetsperspektiv. Anhörigstöd Först och främst ska barn och ungdomar med funktionsnedsättning […]
 • Ny medicinsk bedömning för assistansberättigade 2 oktober, 2019
  Motion 2019/20:3292 av Carina Ståhl Herrstedt (SD) … Motivering Det är oroväckande att LSS-lagens ursprungliga intentioner, vad gäller personlig assistans, förefaller ha urgröpts genom illaförd politik och begränsande domar de senaste åren. De snäva tolkningarna av domarna är oförenliga med LSS s ursprungliga intentioner och FN s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, eftersom […]
 • Bättre villkor för människor med funktionsnedsättning 2 oktober, 2019
  Motion 2019/20:2221 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) … LSS måste återställas, och ska människor med funktionsnedsättning kunna få en plats på arbetsmarknaden eller ha möjlighet att delta i samhället som alla andra så är insatsen personlig assistans av yttersta vikt. Ann-Charlotte Hammar Johnsson M Marta Obminska M Lars Beckman M … Motion till riksdagen 2019/20:2221 […]
 • En värdig och medmänsklig funktionshinderspolitik 2 oktober, 2019
  Motion 2019/20:3320 av Pia Steensland m.fl. (KD) … Före LSS-reformen var det ofta den kommunala budgetens utrymme, snarare än behovet hos den assistansberättigade, som styrde assistansens omfattning. Omfattningen av de insatser som utfördes av anhöriga före LSS, inte minst för barn med omfattande behov, underskattades i hög grad. Även befolkningsutvecklingen och utökningen av vilka som […]

Riksdagen - folkets främsta företrädare