Hitta & Jämför Assistansbolag

LSS Nyheter Riksdagen

LSS Nyheter Riksdagen

RSS Riksdagen – RSS

 • Planerade ärenden för kammaren 28 mars, 2020
  uttag 2018/19:plan Ekonomisk familjepolitik Betänkande 2019/20:SfU18 Pensioner Betänkande 2019/20:SfU19 Torsdag 16 april klockan 12.00 Finansutskottet Riksrevisionens rapport om risker med föråldrade it-system i statsförvaltningen Betänkande 2019/20:FiU35 Konstitutionsutskottet Riksdagens arbetsformer Betänkande 2019/20:KU9 Tryck- och yttrandefrihet, massmediefrågor Betänkande 2019/20:KU14 Kommunala och regionala frågor Betänkande 2019/20:KU15 Försvarsutskottet Civilt försvar och krisberedskap Betänkande 2019/20:FöU7 Socialutskottet Riksrevisionens rapport om ej verkställda beslut rapporteringsskyldighet och särskild avgift i […]
 • med anledning av prop. 2019/20:92 Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i form av sondmatning 24 mars, 2020
  Motion 2019/20:3518 av Pia Steensland m.fl. (KD) … Detta vore en avgörande lagändring för att återupprätta intentionen med LSS. Personer med funktionsnedsättning skulle åter få rätt att leva ett självständigt liv på sina villkor och därmed kunna vara fullt deltagande medborgare i samhället. Normalt föräldraansvar och personlig assistans Regeringen föreslår i den aktuella propositionen en […]
 • Situationen för personer med funktionsnedsättning 23 mars, 2020
  Skriftlig fråga 2019/20:1115 Maj Karlsson (V) … Situationen för personer med daglig verksamhet enligt LSS är likartad. När den dagliga verksamheten stänger ökar behovet av assistans i hemmet. Eftersom många lider av olika fysiska besvär och är beroende av hälso- och sjukvården även i vanliga fall tillhör de riskgruppen för coronaviruset. Det är därför viktigt […]
 • Översyn av LSS-regler när det gäller bostad med särskild service 11 mars, 2020
  Kommittédirektiv 2020:28 … En av dessa åtgärder var att se över frågan om hur enskilda som beviljats insatsen gruppbostad eller bostad med särskild service för vuxna enligt LSS ska undgå att få merkostnader på grund av sina funktionsnedsättningar, vilket även var regeringens övervägande i budgetpropositionen för 2020. Frågan aktualiserades även av LSS-utredningen som hade regeringens […]
 • Framtidens teknik i omsorgens tjänst 10 mars, 2020
  Statens offentliga utredning 2020:14 … SOSFS 2014:4Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS. SOSFS 2014:5596 SOU 2020:14 Referenser Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården. HSLF-FS 2016:40Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden […]
 • Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i form av sondmatning 9 mars, 2020
  Proposition 2019/20:92 … Om man ska göra ett undantag i LSS från föräldraansvaret när det gäller rätten till personlig assistans för andning och måltider i form av sondmatning, måste också huvudregeln om föräldraansvar framgå av lagen. Det är vidare enligt regeringens mening en given utgångspunkt att en så central princip som föräldraansvaret inom den personliga […]
 • Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2019 9 mars, 2020
  Proposition 2019/20:75 … Punkt 1 om anslag inom utgiftsområde 9, c Grundläggande behov enligt LSS Riksdagen har tillkännagett att regeringen skyndsamt bör återkomma med lagförslag som säkerställer att andning och sondmatning ska anses vara grundläggande behov enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade bet. 2018/19:SoU1 s. 13 f.Regeringen beslutade den 27 juni 2019 […]
 • Starkare kommuner - med kapacitet att klara välfärdsuppdraget 18 februari, 2020
  Statens offentliga utredning 2020:8 … Utredningens utgångspunkt är att stöd enligt LSS, i likhet med andra välfärdstjänster, ska vara en kommunal uppgift. Enligt LSS-utredningen medför dagens delade huvudmannaskap för personlig assistans problem, och det bör därför endast vara en huvud- man för insatsen framöver. Mot bakgrund av att personlig assistans innebär höga kostnader och den […]
 • Tvåårsomprövning av assistansersättningen 12 februari, 2020
  Skriftlig fråga 2019/20:945 Pia Steensland (KD) … Det gäller både kommunal och statlig assistans. Vi vet att det finns personer som det dessvärre inte kommer att vara någon skillnad eller förbättring för i deras behov av assistans. Dessa personer och deras anhöriga ska inte behöva känna oro inför en omprövning av rädsla att de ska […]
 • Protokoll 2019/20:70 Torsdagen den 6 februari 5 februari, 2020
  Protokoll 2019/20:70 … Medel till personlig assistans i vårändringsbudgeten Anf. 55 PIA STEENSLAND KDHerr talman Min fråga går till socialministern. Vi har ett katastrofläge inom den personliga assistansen. Människor med omfattande funktionsnedsättning tvingas till isolering och husarrest. Föräldrar tvingas lämna bort sina barn till institution. Äntligen är andning och sondmatning på väg att räddas. … 1 Justering […]
 • LSS-utredningen 4 februari, 2020
  Svar på skriftlig fråga 2019/20:809 Socialminister Lena Hallengren (S) … LSS-utredningen bereds dock fortfarande i regeringskansliet och därför kan jag i dagsläget inte ge något närmare besked om tidsplan Regeringen vill säkerställa att den personliga assistansen och assistansersättningen präglas av hög kvalitet och rättssäkerhet. Regeringen har därför gått vidare med detta genom att ge en […]
 • Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 31 januari, 2020
  sfs 1993:1993:387 t.o.m. SFS 2019:883 … Äldre bestämmelser gäller fortfarande för personlig assistans som avser tid före ikraftträdandet. …
 • LSS-utredningen 26 januari, 2020
  Skriftlig fråga 2019/20:809 Pia Steensland (KD) … Även januariöverenskommelsen mellan S, MP, C och L fastslår att frågan om huvudmannaskapet för den personliga assistansen ska utredas. Ur den aspekten kunde underlag ifrån utredningen snabba på processen för en lagändring om ett statligt huvudmannaskap för assistansersättningen. S-MP-regeringen har fortfarande inte lämnat besked om huruvida den avser […]
 • Stärkt rätt till personlig assistans för stöd vid egenvård, vid tillsyn samt för barn 22 januari, 2020
  Kommittédirektiv 2020:3 … Enligt 51 kap. 6 socialförsäkringsbalken ska det vid bedömningen av behovet av personlig assistans för barn bortses från det hjälpbehov som en vårdnadshavare normalt ska tillgodose enligt föräldrabalken med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter, det så kallade föräldraansvaret. Någon reglering av föräldraansvaret inom den personliga assistansen finns inte i […]
 • Översyn av yrket personlig assistent - ett viktigt yrke som förtjänar bra villkor 14 januari, 2020
  Statens offentliga utredning 2020:1 … Den som har beviljats insatsen personlig assistans har rätt att bestämma hur denna ska anordnas. De bestämmelser i LSS som avser utförandet av personlig assistans tillämpas också på personlig assistans som ges åt personer med assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. De första åren efter att LSS trätt i kraft arbetade cirka 4 […]
 • Fusk och överutnyttjande inom assistansersättningen 14 januari, 2020
  Svar på skriftlig fråga 2019/20:696 Socialminister Lena Hallengren (S) … Lagen om stöd och service LSS där personlig assistans ingår är en rättighetslagstiftning och den som har rätt till assistans ska också få det. Regeringen gav 2013 Inspektionen för socialförsäkring ISF i uppdrag att följa upp vilka åtgärder Försäkringskassan vidtagit med anledning av de lagändringar […]
 • Riksrevisionens rapport om ej verkställda beslut - rapporteringsskyldighet och särskild avgift i SoL och LSS 19 december, 2019
  Proposition 2019/20:61 … LSS brukar betecknas som en renodlad rättighetslag medan det endast är biståndsbestämmelsen24 i SoL som är av rättighetskaraktär. LSS anger vilka personer som har rätt till insatser enligt lagen och vilka insatser som är möjliga att ansöka om. LSS innehåller totalt tio insatser för stöd och service.25 Det handlar bland annat om […]
 • Protokoll 2019/20:55 Torsdagen den 19 december 18 december, 2019
  Protokoll 2019/20:55 … Jag kan också påminna om hur regeringen nu tvingas ta till nödåtgärder för att lösa problemen inom LSS. Den här regeringen har dragit in LSS-stöd för de allra mest behövande barnen. Svar på interpellationer Jag tycker inte att statsrådet har särskilt mycket att skryta med i de här frågorna, om jag ska […]
 • Protokoll 2019/20:54 Onsdagen den 18 december 17 december, 2019
  Protokoll 2019/20:54 … I dag finns personer som under lång tid fått stöd via personlig assistans och kunnat bo i egen bostad men som nu tvingas till bostadslösningar som de inte önskar. Gruppboenden av olika slag återstår när assistansen försämras. Det finns många skäl till att vi kristdemokrater envetet driver att LSS måste återgå till […]

Riksdagen - folkets främsta företrädare