Hitta & Jämför Assistansbolag

LSS Nyheter Riksdagen

LSS Nyheter Riksdagen

RSS Riksdagen – RSS

 • Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård - ett system, många möjligheter 23 juni, 2020
  Statens offentliga utredning 2020:36 … samhällsorgan och organisationer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen 1993:387 om stöd och service till vissa funktionshindrade, förkortad LSS, är en rättighetslagstiftning som syftar till att garan- tera personer med funktionsnedsättning insatser för särskilt stöd och service. Lagen omfattar de personer som … 2020-06-24
 • Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 9 juni, 2020
  sfs 1993:1993:387 t.o.m. SFS 2020:441 … om den funktionshindrade grundläggande behov . Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov har även rätt till insats enligt 9 § 2 för andra personliga behov om behoven inte tillgodoses på annat sätt. Personlig assistans för andra personliga behov avser även 1. tid under den […]
 • Protokoll 2019/20:135 Tisdagen den 9 juni 8 juni, 2020
  Protokoll 2019/20:135 … föräldrar på Försäkringskassans hemsida om allt stöd som fanns för personer med funktionsnedsättning och för deras familjer. Det var bland annat rättigheter utifrån LSS, vårdbidrag och bilstöd. De kände sig trygga med att allt skulle ordna sig välfärden skulle ge dem det stöd de behöver, och Ida skulle kunna leva ett gott […]
 • Kontroll för ökad tilltro - en ny myndighet för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen 7 juni, 2020
  Statens offentliga utredning 2020:35 … lämnats till arbetslöshetskassor, 13.tillstånd och anmälan att yrkesmässigt bedriva verksamhet med personlig assistans och uppgifter om anmälan av den som har beviljats ekonomiskt stöd för personlig assistans eller assistans- ersättning, 14.fastigheter, byggnader och lagfarter från fastighetsregistret, och 15.att urvalsträffar lämnats … 2020-06-08
 • Protokoll 2019/20:130 Tisdagen den 2 juni 1 juni, 2020
  Protokoll 2019/20:130 … ut vab, alltså för vård av barn, under tiden barnen är inlagda på sjukhus. LSS-utredningen berörde tyvärr inte frågan, trots att de uppmärksammades på den. Fru talman I januari i år beslutade regeringen om kommittédirektivet Stärkt rätt till personlig assistans för stöd vid egenvård, vid tillsyn samt för barn. Sverigedemokraterna ställer … 2020-06-02
 • Den striktare bedömningen av grundläggande behov 13 maj, 2020
  Interpellation 2019/20:401 Pia Steensland (KD) … att vidta för att personer med omfattande funktionsnedsättning ska kunna leva ett liv som andra i enlighet med intentionen i LSS Fru talman! Pia Steensland har frågat mig om jag anser att intentionen i LSS - att personer med omfattande funktionsnedsättning ska ges möjlighet att leva som andra - […]
 • med anledning av prop. 2019/20:100 2020 års ekonomiska vårproposition 29 april, 2020
  Motion 2019/20:3604 av Ebba Busch m.fl. (KD) … primärvården. Detta står högt på Kristdemokraternas prioriteringslista. Rätten till assistans en självklarhet För oss kristdemokrater är det en självklarhet att S/MP-regeringens nedskärningar inom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS och assistansersättningen måste upphöra. Vi kan inte acceptera att besparingar görs … 2020-04-29
 • Protokoll 2019/20:114 Onsdagen den 29 april 28 april, 2020
  Protokoll 2019/20:114 … personer som deltar i verksamheten via socialtjänstlagen. Fru talman Gemensamhetsytor i LSS-boenden är viktiga för de boende och är till för umgänge i syfte att bryta isolering. Det är i dag mycket höga hyror för nyproducerade lägenheter enligt LSS. Att funktionsnedsatta med ofta låga inkomster ska behöva betala extra för gemensamhetsutrymmen … 2020-04-29
 • Årsredovisning för staten 2019 14 april, 2020
  Proposition 2019/20:101 … utjämningsbelopp Sverige-Danmark 0,19 Utjämning LSS, ökad omslutning 0,18 Ny nivå i budgetpropositionen för 2018 1 397 Tekniska justeringar i budgetpropositionen i den beslutade budgeten för 2019 Reglering kommunalekonomisk utjämning sänkt skatt för personer över 65 4,93 Utjämning LSS, ökad omslutning 0,38 Finanspolitiskt motiverad … 2020-04-15
 • med anledning av prop. 2019/20:92 Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i form av sondmatning 24 mars, 2020
  Motion 2019/20:3518 av Pia Steensland m.fl. (KD) … till enligt LSS. Kristdemokraterna ser också med stor oro på Socialstyrelsens lägesrapport 2019, Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning, som visar att barn som förlorat kommunal och statlig personlig assistans i allt större utsträckning hamnar på barnboende tidigare kallat institutionAtt mista sin assistans och tvingas … 2020-03-25
 • Situationen för personer med funktionsnedsättning 23 mars, 2020
  Skriftlig fråga 2019/20:1115 Maj Karlsson (V) … kan också vara olika svårt beroende av vilken funktionsnedsättning man har. Situationen för personer med daglig verksamhet enligt LSS är likartad. När den dagliga verksamheten stänger ökar behovet av assistans i hemmet. Eftersom många lider av olika fysiska besvär och är beroende av hälso- och sjukvården även i […]
 • Översyn av LSS-regler när det gäller bostad med särskild service 11 mars, 2020
  Kommittédirektiv 2020:28 … Översyn av LSS-regler när det gäller bostad med särskild service Innehåll Sammanfattning Funktionshinderspolitisk utgångspunkt Funktionsnedsättning ska inte innebära merkostnader Merkostnader Hög andel av den enskildes inkomst går till att betala för bostad med särskild service enligt LSS Bostad med särskild service enligt SoL … 2020-03-12
 • Framtidens teknik i omsorgens tjänst 10 mars, 2020
  Statens offentliga utredning 2020:14 … Regeringsuppdrag S2013/4269/SAM, S2013/9047/SAMs. 5. 35Detta skedde enligt IVO i betydligt större utsträckning inom LSS-boenden. IVO konstate- rade dessutom att personalens kompetens är lägre i LSS-boenden. 36IVO 2015s. 6. 268 SOU 2020:14 Rättsliga utgångspunkter 7.2Grundlagsskyddet mot frihetsberövanden och tvång från … 2020-03-11
 • Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i form av sondmatning 9 mars, 2020
  Proposition 2019/20:92 … efterarbete i samband med måltider i form av sondmatning ska grunda rätt till personlig assistans för andra personliga behov enligt LSS. I propositionen föreslås även att det ska införas en bestämmelse i LSS som anger att personlig assistans inte lämnas för åtgärder som ryms inom det normala föräldraansvaret. En sådan bestämmelse … 2020-03-10
 • Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2019 9 mars, 2020
  Proposition 2019/20:75 … Personlig assistans för hjälp med andning prop. 2018/19:145I propositionen före- slår regeringen att hjälp med andning ska vara ett grundläggande behov som kan ge rätt till personlig assistans enligt LSS. Vidare gör regeringen bedömningen att det saknas skäl att föra in sondmatning som ett separat grundläggande behov i LSS. Genom … 2020-03-10
 • Starkare kommuner - med kapacitet att klara välfärdsuppdraget 18 februari, 2020
  Statens offentliga utredning 2020:8 … i bostaden, är äldreomsorg, hemsjukvård, person- lig assistans enligt lagen 1993:387 om stöd och service till vissa funktionshindrade LSSbarnomsorg, grundskola samt gator, vägar och parker. I Sundströms och Tingvalls beräkningar11 nämns gymnasieskola, köp av tjänster inom LSS, individ- och familjeomsorg samt särskole- verksamhet … 2020-02-19
 • Tvåårsomprövning av assistansersättningen 12 februari, 2020
  Skriftlig fråga 2019/20:945 Pia Steensland (KD) … 2020:3Dessa ansatser är positiva, men vi kristdemokrater anser inte att det är tillräckligt för att säkra rätten till assistans för personer med omfattande funktionsnedsättning i enlighet med intentionen med LSS. Många av dem som har assistansersättning i dag har fått sitt beslut före 2016, det vill säga under […]
 • Protokoll 2019/20:70 Torsdagen den 6 februari 5 februari, 2020
  Protokoll 2019/20:70 … Magdalena Andersson S 2019/20:808 Förmånsbeskattning av privata sjukvårdsförsäkringar av Tony Haddou V till finansminister Magdalena Andersson S 2019/20:809 LSS-utredningen av Pia Steensland KD till socialminister Lena Hallengren S 2019/20:810 Prövningskapaciteten hos Totalförsvarets rekryteringsmyndighet av Jörgen Berglund … 2020-02-06
 • LSS-utredningen 4 februari, 2020
  Svar på skriftlig fråga 2019/20:809 Socialminister Lena Hallengren (S) … riksdagen Svar på fråga 2019/20:809 av Pia Steensland KD LSS utredningen Pia Steensland har frågat mig om jag och regeringen avser att skicka LSS-utredningen på remiss. Jag och Regeringen anser att det är viktigt att få till stånd ändamålsenliga insatser i LSS. LSS-utredningen bereds dock […]

Riksdagen - folkets främsta företrädare