Kostnadsfri LSS rådgivning

Statistik Personlig Assistans | LSS Assistansen

Statistik Personlig Assistans | LSS Assistansen

Statistik Personlig Assistans | LSS Assistansen

Personlig assistans är ett betydelse­fullt stöd för människor med svåra funktions­neds­ättningar. Allt fler beviljas detta stöd. De som får assistans beviljas också fler timmar än tidigare.I juli 2012 fick 15 900 personer assistans­ersättning från För­säk­rings­kassan. Av dem var lite mer än hälften män.

Goda levnads­villkor, själv­bestämm­ande och del­aktighet i sam­hälls­livet för personer med funk­tions­ned­sätt­ning ska ligga till grund för personlig assistans.

2016 är det 8 av 10 som får avslag på ny ansökan av assistansersättning.

Den mycket höga avslagsfrekvensen under 2016

kan liksom det minskade antalet assistansberättigade bero på effekter av domar från Högsta Förvaltningsdomstolen, tex att egenvård inte längre räknas som grundläggande behov.

 

Stockholm har minst andel insatser

Det finns stora skillnader mellan län en när det gäller andelen personer med beslut om insatser enligt LSS. Stockhol ms län hade de lägsta andelarna – 0,6 procent , medan Västerbot tens län hade den högsta andelen motsvarande nästan1 procent.

För riket var motsvarande andel 0,7 procent. Av de 69 500 personer som hade insatser enligt LSS av kommunen den 1 oktober 2015 var cirka 60 procent män .

Männen var fler än kvinnorna i nästan alla åldersgrupper , särskilt mellan 5 -25 år, och i alla insatser. Störst könsskillnad fanns i insatserna som riktar sig till barn och ungdomar så som avlösarservice, kort tidsvistelse, korttidstillsyn och barnboende.

https://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Allt-fler-far-hjalp-att-klara-vardagen/

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20099/2016-3-10.pdf

https://www.forsakringskassan.se/statistik/funktions%C2%ADnedsattning/assistansersattning

Kostnadsfri Assistansförmedling

Få mer information via mail eller telefon

Icke bindande

Kostnadsfritt

Tjänsten är gratis och du binder dig inte till någonting.