Kostnadsfri LSS rådgivning

Vanliga frågor & svar om Assistansbolag - LSS Assistansen

Vanliga frågor & svar om Assistansbolag - LSS Assistansen

Vanliga frågor & svar om Assistansbolag

Är våra tjänster verkligen kostnadsfria?

Ja, det stämmer. Det är 100% kostnadsfritt att använda vår tjänst och det finns inga som helst krav på att gå vidare med våra förslag. Det gör du som du själv vill.

Men om det är kostnadsfritt - hur får Personlig assistans 24 det att gå ihop?

Vi finansierar vår verksamhet genom att ta ut en avgift av assistansbolagen.

Kan jag få rådgivning av er i frågor som rör personlig assistans?

Vi ställer upp kostnadsfritt som bollplank och svarar på frågor kring assistans. Du behöver inte vara kund eller ens vilja bli kund för att vända dig till oss för rådgivning. Vi vill hjälpa andra personer genom våra erfarenheter. Du kommer i kontakt med oss genom kontakformuläret här under.

Kan jag få hjälp av er med ansökningar och myndighetskontakter?

Vi hjälper dig gärna med ansökningar och myndighetskontakter. Vi har bred erfarenhet från denna typ av assistansfrågor och värnar om din trygghet. Vår breda kunskap om personlig assistans och angränsande om råden är något vi gärna delar med oss av till dig.

Läs mera här Ansöka om personlig assistans

Vem kan ansöka om personlig assistans?

Personlig assistans ges till dig som genom funktionsnedsättning inte klarar av att utföra enklare uppgifter i din vardag. Beroende på dina individuella behov har du personliga assistenter som hjälper dig under hela eller delar av dagen. Rätten till personlig assistans regleras i kapitel 51 i Socialförsäkringsbalken och av en lag som heter Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS).

Du kan läsa mera här kan du få personlig assistans

Hur funkar det med assistansersättningen?

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och service åt personer med funktionshinder. Insatserna är tio till antalet (9 §) och en av dessa är personlig assistans.Lagen om assistansersättning (LASS) och förordningen om assistansersättning innehåller föreskrifter om ersättning till vissa funktionshindrade för kostnader för personlig assistans (assistansersättning).

Läs mera här Hur betalas ersättningen ut för personlig assistans

Har ni ett avtal som reglerar rättighets-och ansvarsfördelning mellan mig och verksamheten?

Ett förståeligt avtal ska finnas. Be att få läsa/få det förklaratinnan du går in i verksamheten.

Hur arbetar ni med planer för genomförandetav assistansuppdraget?

Varje enskild assistansberättigad bör minst en gång per år (och för övrigt alltefter behov och personliga önskemål) bli erbjuden att skapa en plan för genomförandet av sin personliga assistans (en genomförandeplan). Om den assistansberättigadesjälvintevill vara med och uttrycka sina önskemål har anordnaren en skyldighet att ändå dokumentera hur de har tänkt att genomföra sitt uppdrag.

Hur arbetar ni med planer för genomförandetav assistansuppdraget?

Varje enskild assistansberättigad bör minst en gång per år (och för övrigt alltefter behov och personliga önskemål) bli erbjuden att skapa en plan för genomförandet av sin personliga assistans (en genomförandeplan). Om den assistansberättigadesjälvintevill vara med och uttrycka sina önskemål har anordnaren en skyldighet att ändå dokumentera hur de har tänkt att genomföra sitt uppdrag.

Har jag, som assistansberättigad, rätt att åta mig arbetsledande uppgifteri min egen assistans(arbetsledning i vardagen)? Vem i verksamheten har dessa uppgifter om jag inte kan eller vill åta mig dem?

Om du (eller, i förekommande fall, din företrädare) vill och kan ska du ha rätt att åta dig arbetsledande uppgifter i din egen assistans(arbetsledning i vardagen). Om du (eller din företrädare) inte kan eller vill åta dig dessa uppgifter bör du få vara med och utse en arbetsledare som utformardin assistans på det sätt du önskar.

Har jag rätt att bestämma vem som ska arbeta som min personliga assistent?

Du ska ha rätt att välja den assistent du vill om det inte finns en saklig grund för att säga nej (exempelvis bör en arbetsgivare inte anställa en assistent som inte kan utföra de arbetsuppgifter som krävs i uppdraget, exempelvis om det i läkarintyg framgår att den sökande är olämplig att arbeta natt vid rekrytering för en nattjänst o dyl).Be gärna verksamheten förklara hur det fungerar rent praktiskt om ni vill att personlig assistent inte längre ska arbeta hos er.

Har jag rätt att bestämma över schemaläggning samt arbetsinnehåll?

Du ska ha ett avgörande inflytande över både schemaläggning och arbetsinnehåll. De begränsningar som finns är att du måste följa lagar och kollektivavtal.

Har jag inflytande över hur min assistansersättning fördelas mellan löner, utbildning, omkostnader etc?

Lagstiftningen säger att du måste använda assistansersättningen till köp av assistans eller lämna tillbaka överskottet till Försäkringskassan. Avgiften till anordnaren är idag vanligtvis hela assistansersättningen eller den förhöjda ersättning Försäkringskassan utbetalar. IfA anser att de assistansberättigade, enligt LSS, ska ges största möjliga inflytande över budget och fördelning av kostnader i den egna assistansen. Det är dock anordnaren som har den slutgiltiga beslutsrätten i ekonomiska frågor då de bär fulla arbetsgivaransvaret.Vill man som assistansberättigad ha totalt inflytande kan man anordna sin egen assistans i eget personnummer och därmed även ta över det fulla arbetsgivaransvaret.

Hur ser er lönestatistikut? Har verksamheten någon fastställd lönepolicy? Har verksamheten någon lägsta lön? Vilka löneförmåner erbjuds?

Verksamheten bör kunna förklara hur lönesättningen fungerar. Det ska vara förståeligt varför en lön sätts på det sätt som den görs. Lägsta lön är startpunkten sedan bör verksamheten även kunna redogöra för hur man värderar olika kompetenser/erfarenheter som medför påslag till lägsta lönenivån.Vid lönerevision (höjning av lön enligt kollektiva avtalsförhandlingar) bör den assistansberättigade tillfrågas hur väl de anställda mött upp de förväntningar som meddelats vid nyanställning och/eller medarbetarsamtal.

Vad erbjuder ni assistenterna för anställningsformer?

Det är viktigt att de personliga assistenterna erbjuds en så pass trygg anställningsform som möjligt. Inom den privata sektorn bör samtliga som går på egna schemarader åtminstone ha anställning ”för viss tid så länge uppdraget varar”. Endast i de fall där inga fasta tideröverhuvudtagetkan erbjudas bör så kallad timanställning erbjudas. I dessa fall bör den assistansberättigade även få information om att assistenterna kan säga nej när de erbjuds arbetstillfällen.

Vad erbjuder ni assistenterna för anställningsformer?

Det är viktigt att de personliga assistenterna erbjuds en så pass trygg anställningsform som möjligt. Inom den privata sektorn bör samtliga som går på egna schemarader åtminstone ha anställning ”för viss tid så länge uppdraget varar”. Endast i de fall där inga fasta tideröverhuvudtagetkan erbjudas bör så kallad timanställning erbjudas. I dessa fall bör den assistansberättigade även få information om att assistenterna kan säga nej när de erbjuds arbetstillfällen.

Hur lång uppsägningstid har jag om jag vill gå ur verksamheten?

IfA avråder dig från att skriva på avtal med längre uppsägningstid än tre månader eller med någon särskild bindningstid. Vi rekommenderar även att man är tydlig med hur en eventuell uppsägning ska ske. I vårt avtalsförslag föreslår vi att det bör vara en skriftlig uppsägning.

Har jag rätt att avgöra om jag inte längre vill anlita en viss personlig assistent?

Det är alltid arbetsgivaren = assistansverksamheten som beslutar om uppsägning av assistenter men det är väsentligt att du har rätt att avgöra när du inte längre vill anlita en viss assistent.

Kostnadsfri rådgivning

Få mer information via mail eller telefon

Icke bindande

Kostnadsfritt

Tjänsten är gratis och du binder dig inte till någonting.

Att få personlig assistans innebär att få hjälp med grundläggande saker som till exempel att äta, förflytta sig eller att kommunicera med andra. Hjälpen får du av en eller ett begränsat antal personer. En inblick i personlig assistans i Kils kommun.

Synonymer till fråga

  • spörsmål, förfrågan, begäran om svar